FRISK VAND FRA MOSVIG

Tilbagestrømningssikring
Alle vandværkets forbruger, fik i 2016 installeret tilbagestrømningsventil i forlængelse af digital måler, som en så kaldt ”medium kategori 2” sikring.
Tilbagestrømningsventilen sikre, at vand fra en ejendoms vandinstallationer ikke kan løbe tilbage i vandværkets ledningsnet og forurene drikkevandet.
Vær opmærksom på, at det er dig, der er ansvarlig for korrekt installation og at ventilen virker. Kontrol af tilbagestrømningsventil: Lukke begge kuglehaner på hver side af måler. Åben med en umbraconøgle skruen på siden af ventilen, der må max. løbe 2 cl. vand ud, svarende til indholdet i et snapseglas. Hvis dette er tilfældet, fungerer ventilen korrekt.
Dit ansvar – din regning, hvis tilbagestrømningsventilen ikke fungerer korrekt.
Din autoriseret VVS-installatør, kan foretage en vurdering om dine husinstallationer fungerer korrekt, samt råde og vejlede dig og føre løbende kontrol med sikkerhedsventilen..
Medium kategori
1:Vand til husholdningsbrug
2:Medium, som ikke medfører sundhedsrisiko. Vandet kan være opvarmet, afkølet eller tilsat noget, der ikke er sundhedsfarligt
3:Medium, der indeholder skadelige stoffer og som medfører nogen sundhedsrisiko.
4:Medium, der medfører sundhedsrisiko som følge af indhold af giftige, radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer
5:Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelse af mikrobiologiske elementer eller virus.
Forbrugertype
Parcelhus, boligblok, skole, kontor mv.
Slagterforretning, Cafeteria, Hotelkøkken, Virksomheder der eksempelvis blander vandet med næringsmidler (suppe, juice, syltetøj eller alkohol). Hvis der anvendes desinfektions-midler til rengøring skal installationen sikres som kategori 4
Sikring
Kontraventil i måler.
Kontrollerbar kontraventil
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi, at det langt fra er alle installationer, der er korrekt sikret, og dermed er vores drikkevand og ejendommens/virksomhedens økonomi i fare.
For at sikre der ikke sker tilbagestrømning til vandværkets forsyningsledninger, har vandværket i forbindelse med udskiftningen af målere til nye digitale målere i 2016, overalt indbygget en kontrollerbar kontraventil (kategori 2) på målerens afgangsside.
Name: Kontrollerbar-kontraventil-kategori-2.jpg.
Forurening fra ejendomme/virksomheder er alene ejerens ansvar, og derfor opfordrer vi på det kraftigste, at du som forbruger en gang årligt foretager kontrol af den kontrollerbare kontraventil, således at korrekt tilbagestrømningssikring fungerer.
Vær opmærksom på, at det er dig, der er ansvarlig for korrekt installation, og at tilbagestrømningssikringen virker.
For kontrol af kontrollerbar kontraventil:Lukke begge kuglehaner på hver side af måler. Åben med en umbraconøgle skruen på siden af ventilen, der må max. løbe 2 cl. vand ud, svarende til indholdet i et snapseglas. Ventilen fungerer således korrekt.
Hvad er tilbagestrømningssikring?En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på denne måde er skyld i en forurening.En tilbagestrømningssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer tilbagestrømning, hvis der eksempelvis sker et trykfald i forsyningsledningen f.eks. på grund af ledningsbrud.
Din autoriseret VVS-installatør, kan foretage en risikovurdering på din ejendom, og for dig vælge og opsætte den korrekte tilbagestrømningssikring, samt føre løbende kontrol.
Kontrolskema kan downloades fra vandværkets hjemmeside. Klik på ”Information” og efterfølgende på ”Tilbagestrømningssikring”.
Gældende regler og love:Af efterfølgende fremgår regler/love og afsnit i vandværkets gældende regulativ, der ligger til grund for kravet om installationserklæring.
MOSVIG VandværkBestyrelsen.
Lovgrundlag – Bygningsreglement 2010:
8.4.2.1 stk. 3Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen, og inden afgrening til anden ledning.
8.4.2.1 stk. 4Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.
8.4.2.1 stk. 5Hvor installationer for drikkevand kan komme i berøring med sundhedsskadelige stoffer, skal installationerne udformes på en sådan måde, at der opnås sikkerhed mod indtrængen af sådanne stoffer i drikkevandsinstallationen ved korrosion eller diffusion, så der ikke kan opstå sundhedsfarer.
DS/EN 1717Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.
Regulativ.Gældende pr. 01.01.2016 for MOSVIG Vandværk i sin helhed og med særlig opmærksomhed på følgende afsnit:
6.1                     Vandtryk8.1.2                  Nyanlæg og væsentlig ændring8.1.3                  Vandinstallationer8.1.5                  Fejl på vandinstallationer8.1.6                  Forsvarlig funktion8.1.7                  Ubenyttede vandinstallationer8.1.8                  Arbejde på ejerens bekostning8.1.9                  Aktuel fare for forurening8.2.1                  Trykforøgeranlæg11.2                   Vandforsyningens adgang til vandinstallationer11.3                   Oplysninger om vandforbrug
Regulativet kan læses/downloades fra vandværkets hjemmeside.
Tilbagestrømningssikring (printervenlig version)


Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01