FRISK VAND FRA MOSVIG

Vedtægter
§ 1 – Navn og hjemsted
Andelsselskabet Mosvig Vandværk, Kystvej 102, 6091 Bjert, er stiftet 22.10.1951.Selskabet har hjemsted i Kolding Kommune.

§ 2 – Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål, samt deraf afledte forhold.

§ 3 – Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere og grundlejere indenfor vandværkets forsyningsområde, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kolding Kommunen senest godkendt regulativ.Ved indmeldelse, udleveres vedtægter, regulativet og gældende takstblad, som også kan downloades fra vandforsyningens hjemmeside.
§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen i overensstemmelse med regulativet, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
Det samme gælder distributionsforeninger og selskabet der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
§ 8 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem pr. mail eller pr. brev med angivelse af dagsorden, vedhæftet indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest udgang af februar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse4. Behandling af indkomne forslag5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter8. EventueltEkstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9 – Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Der kan stemmes ved fuldmagt (skriftligt), men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling med halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer er godkendt af långiveren.
§ 10 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.
Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
§ 11 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra d. 01/01 til d. 31/12.Det årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. En evt. overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investering i anlæg.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor, eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
§ 13 – Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog  besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuelt overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
Formand:Dirigent
§ 14 – Ikrafttræden
Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 26. april 2018 med 44 stemmer for og 0 imod og træder i kraft samme dato.

Nyheder

Nyhedsbrev Januar 2022
2022 M02 07
Læs om: (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2021
2021 M12 06
Udskiftning af digitale vandmålere...... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2021
2021 M10 04
Konstituering af bestyrelsen i Mosvig vandværk......... (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10